Menü
Telefonszám
Kapcsolat
Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)

Jelen adatkezelési tájékoztató a Verdes János Egyéni Vállalkozó (1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. FS.Ü-8. Adószám: 69670998-1-42, Ny.sz.:53506256), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett seozseni.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint szolgáltatás nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a seozseni.hu/adatvedelem címen. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a seozseni.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja  a Felhasználó információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1.) Elérhetőségek

 • A Szolgáltató telefon elérhetősége: +36 (70) 420-36-99
 • A Szolgáltató e-mail elérhetősége: megrendeles [kuk@c] seozseni.hu
 • A Szolgáltató levelezési címe: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. FS.Ü-8

2.) Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor - illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével - visszavonhatja, mely esetben a Szolgáltató a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3.) Kezelt adatok köre, célja, ideje

 • Esemény: szolgáltatás igénybevétele
 • Kezelt adatok: név, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám vagy vállalkozói igazolvány szám.
 • Adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendeléssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha Felhasználó nem kéri adatainak törlését, úgy a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

 

 • Esemény: regisztráció, hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvétel űrlap, ajánlatkérő űrlap.
 • Adatkezelés célja: a Felhasználó által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás a Szolgáltató rendszerének frissítéséről, marketing célú üzenetek célba juttatása.
 • Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: mindaddig kezeli a Szolgáltató ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva, vagy amíg nem kéri levételét e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat saját szerverén tárolja őrzött szerverparkban.

4.) Cookie kezelés

A Szolgáltató a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie nem rögzít személyes adatot. A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 • Saját cookie: A cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Külső forrásból származó cookie: A Szolgáltató webanalitikai célokra a Google Analytics szolgáltatását használja. A mérési adatok kezeléséről a Google a google.com/analytics címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Szolgáltató megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Szolgáltató felé.

5.) A Felhasználót megillető jogok

Felhasználó az alábbi jogaival élhet telefonos, postai vagy e-mailes megkeresés útján:

 • Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog: A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Adatok hordozhatóságához való jog: A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga: A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatok a Szolgáltató rendszeréből törlésre kerülnek. Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.) Jogérvényesítés

Amennyiben a Szolgáltató megsérti valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesíteti valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.

© 2005 - 2020 seozseni.hu | Az oldalon található anyagok kizárólag a szerző hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatóak fel.